HUISREGLEMENT

Gebruik van manegepaarden

Rij-uitrusting

Te paard draagt men steeds aangepaste kledij. Schoenen met dikke of ruwe zolen zijn verboden uit veiligheidsoverwegingen
Het dragen van de toque is verplicht voor de ruiters welke een manegepaard berijden.
De rijzweep wordt nooit in de laars gestoken (gevaarlijk!)

Opzadelen

Het paard degelijk roskammen en borstelen. De hoeven uitkuisen met de hoevekrabber
Onderlegger en zadel met de nodige omzichtigheid op het paard leggen, ver genoeg naar voor en dan lichtjes naar achter duwen tot in het diepste punt. Dan aansingelen.
Na het optuigen de teugels achter de stijgbeugelriemen steken, zodat deze niet op de grond kunnen vallen. Deze losmaken wanneer het paard uit de stal gehaald wordt
Vóór het opstappen de singel zo nodig aanspannen
De ketting mag enkel ingelegd worden tijdens het op- en afzadelen.

Paard aan de hand

Bij het verlaten van de box geeft men voorrang aan de ruiters welke de box reeds verlaten hebben
Ruiters welke met hun paard de box binnengaan worden doorgelaten.
Ruiters die elkaar kruisen met hun paard aan de hand, doen dit rechts.

Verzorging na het rijden

Stijgbeugels omhoog – singel aan de linkerkant losmaken. Mondstuk afspoelen. Zadel en kopstuk ophangen in de zadelkamer
Onderlegger omgekeerd op het zadel leggen om te drogen
Bij koud weer : zwetende paarden met proper stro droogwrijven
Ketting losmaken vooraleer de deur te sluiten

HET RIJDEN

Longeren in de binnenpiste

Er mag niet gelongeerd worden indien er vier of meer ruiters aan het rijden zijn.
Er mogen maximum 2 paarden tezelfdertijd gelongeerd worden.
Tijdens het longeren let de persoon die longeert erop dat de andere ruiters de hoefslag rondom kunnen blijven gebruiken.

Gebruik van de rijbaan

Indien men de rijbaan wil betreden of verlaten brengt men de aanwezige ruiters hiervan op de hoogte. De ruiters dienen vervolgens de uitgang vrij te houden.
Ruiters die les krijgen hebben voorrang
Tijdens de longelessen wordt verzocht het deel van piste waar de longeles gegeven wordt zoveel mogelijk te vermijden, er enkel te draven indien dit zonder gevaar voor de beginnende ruiter kan, en er in geen geval te galopperen.
De ruiter op de linkerhand heeft voorrang, behalve
wanneer men zelf op de cirkel is
wanneer de ruiter op de rechterhand werkt op twee banen
De ruiter op stap neemt de binnenhoefslag
Op de hoefslag mag men niet nodeloos halt houden. Op- en afstappen, aanpassen van tuig e.d. gebeuren in het midden van de rijbaan
In de rijbaan wordt niet gerookt
Toeschouwers mogen de rijbaan niet betreden, zij worden verzocht volledige stilte te bewaren.
Honden in de rijbaan zijn verboden
Tijdens de groepslessen is het gebruik van de binnenpiste voorbehouden aan de lesnemers. Indien het tijdens een lesuur zou beginnen regenen kan men aan de lesgever toestemming vragen om de binnenpiste te betreden. In dat geval zal men ervoor zorgen de les niet te storen.

Hindernissen

Het is verboden te springen tijdens longelessen (privé-lessen beginnende ruiters).
Het is verboden te springen voor manegeruiters welke vrij rijden met een manegepaard.
In de binnenpiste mogen enkel hindernissen gebouwd worden mits toestemming van de uitbaters en na overleg met de andere ruiters.
In de buitenpiste worden hindernissen gebouwd of verbouwd in overleg met de andere ruiters.
Na gebruik worden de hindernissen verwijderd of in hun oorspronkelijke toestand teruggebracht.
Springmateriaal dat uit de rekken genomen wordt dient op dezelfde manier teruggelegd worden.
Springbalken op de buitenpiste mogen niet op de grond blijven liggen.
Bij breuk brengt men de uitbater hiervan op de hoogte en dient het gebroken materiaal vervangen of vergoed te worden.
Bij springoefeningen heeft de ruiter in een hogere allure voorrang
Alvorens een hindernis aan te rijden moet men dit aankondigen
De hindernissen worden in een vooraf bepaalde richting gesprongen

Rijden in groep – wandelingen

Bij het rijden in groep houdt men steeds voldoende afstand van zijn voorganger
Er wordt nooit ingehaald, tenzij men hiervan op voorhand verwittigt. Het inhalen van andere ruiters gebeurt in een kalme gang. Men verwittigt eerst. Pas na een redelijke voorsprong te hebben genomen mag men de allure terug aanpassen (zonder de andere ruiters in moeilijkheden te brengen)
Wanneer men andere ruiters kruist, brengt men zij paard op stap en groet men de andere ruiters. Indien de andere ruiter problemen heeft met zijn paard, gaat men desnoods in stilstand. Men geeft geen commentaar op de andere ruiters.
Bij het kruisen van anderen in groep, versmalt men desnoods de formatie (vb van twee naar één)

GEBRUIK VAN DE INSTALLATIES

Verlichting

Tijdens de lessen kan de volledige verlichting aangestoken worden.
Tijdens de vrije uren wordt verzocht de verlichting te beperken tot de buitenste rijen.
Indien men de rijbaan als laatste verlaat dient men ervoor te zorgen de verlichting te uit te schakelen.

Pistegeld

zie tarief

Eigenaars-pensionhouders

betalen geen pistegeld.

Manegeruiters

het pistegeld is inbegrepen in het lesgeld.

Eigenaars-niet-pensionhouders

lessen inbegrepen in het lesgeld
vrij rijden tegen betaling – zie tarief

Er is mogelijkheid tot betaling van een forfaitaire som per maand, welke onbeperkt gebruik van de pistes toelaat – zie tarief
Het is niet toegestaan een paard zonder toestemming van de uitbaters in een al dan niet vrije stal te plaatsen.

Om geen mededinging te doen aan de manegepaarden stelt een eigenaar zijn paard op geen enkele wijze ter beschikking van niet-eigenaars. Eigenaars kunnen wel hun paard onderling uitwisselen. Manegeruiters welke na goedkeuring van de uitbaters met een eigenaarspaard meerijden in de les of daarbuiten betalen de prijs van een manegepaard.

Weidegang

Om een vlotte en veilige weidegang te verzekeren verzoeken wij u volgende punten in acht te nemen :
Week : Er is een beurtregeling welke dient gerespecteerd te worden. Geen enkel paard wordt buitengelaten zonder medeweten van de uitbaters.
Weekend : Eigenaars welke hun paard op een weide willen zetten die vrij is, vragen eerst toelating aan de uitbaters. Er wordt geacht de paarden zelf binnen te zetten tenzij voorafgaand anders afgesproken. Er worden geen paarden samen op de weide gezet, tenzij mits voorafgaand akkoord van eigenaars en uitbaters.

Stallen

Het gebruik van de afsluitketting is enkel toegestaan bij het op- en afzadelen van de paarden. Daarbij dient erop gelet te worden dat de paarden niet bijten aan de deuren. Dit geldt tevens bij het binden van het paard. Bij het sluiten van de deur wordt erop gelet dat de ketting los is en het eventueel naar buiten geschopte stro in de stal geveegd wordt.

Zadelkamers

De toegang tot de zadelkamers van de eigenaarpaarden is voorbehouden aan gebruikers van een kast
De kasten worden gratis ter beschikking gesteld van pensionhouders.
Niet-pensionhouders kunnen een kast huren indien beschikbaar
De uitbaters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies of diefstal van de inhoud.
De houders zorgen zelf voor een hangslot. Bij verlies van de sleutel of cijfercombinatie wordt het hangslot gratis doorgeslepen. Herstellen van de sluiting : 25€
Alle eetwaren en snoepen dienen in een gesloten recipiënt bewaard te worden (muizen !)

Voeders, hooi – stro

Toegang tot voederhok, stro- en hooischuur is uitsluitend toegestaan aan bevoegde personen, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de uitbaters.
Voederen gebeurt alleen door bevoegde personen. Eigenaars welke hun paard wensen bij te voederen doen dit in overleg met de uitbaters.

Pensiongeld

zie tarief

Het pensiongeld is betaalbaar bij aanvang van de maand.
Bij aankomst en/of vertrek gedurende de maand wordt de prijs berekend volgens het aantal gestalde dagen, dag van aankomst en/of vertrek meegerekend.

Lidgeld

zie tarief

Het lidgeld aan de vzw ARTEVELDERUITERS is verplicht voor alle ruiters met licentie Manege ARTEVELDERUITERS en alle manegeruiters vanaf de eerste les.
Indien manegeruiters stoppen bij ten laatste de derde beurt wordt het lidgeld terugbetaald.

Verzekering

zie tarief

Iedere ruiter rijdt op eigen risico.
Alle manegeruiters dienen verplicht verzekerd te zijn.
Via de VLP (Vlaamse Liga PAARDENSPORT) kan een RECREA LICENTIE afgesloten worden, waarin een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijk Letsel inbegrepen is, zoniet dient de ruiter bewijs van verzekering via een gelijkaardige polis aan te tonen.
Voor meer info zie de website VLP : http://www.vlp.be/Verzekeringen/

LESSEN

Lessen

zie tarief

Ingeval van reservatie kan uiterlijk de dag vóór de les geannuleerd worden, zoniet is de prijs van de gereserveerde les verschuldigd.

Er mag enkel les gevolgd worden bij door de uitbaters aangeduide lesgevers.

CAFETARIA

Openingsuren

zie folder voor de openingsuren van de bar.

Maandag (sluitingsdag) is de manege enkel toegankelijk voor eigenaars-pensionhouders. Er mag enkel gereden worden met paarden gestald op de manege. Privé-lessen zijn niet toegestaan. Er mag gereden worden tot 20u. De manege dient ten laatste om 20u30u te worden verlaten.
Barrekeningen

Alle rekeningen dienen vóór het verlaten van de manege vereffend te worden.
Kinderen beneden 12 jaar betalen iedere consumptie contant, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de ouders vooraf.

ALGEMEEN

Verloren voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden opgeruimd en in bewaring genomen gedurende ongeveer 2 maanden.
Indien U iets verloren heeft raadpleegt u dus best eerst de uitbaters.

Orde & netheid

Gelieve afval in de gepaste vuilbakken te deponeren. Restafval, pmd , papier en karton worden apart behandeld.
Bij het verzorgen van de paarden buiten de stal dient erop gelet dat alle vuil van haar, hoeven of crotins verwijderd wordt.
Er mogen geen paarden op het gazon op de binnenkoer gebonden of geweid worden.

Rookverbod

Er is totaal rookverbod in alle afgesloten ruimtes waaronder de cafetaria, stallen, binnenpiste, tribune, zadelkamers, stro- en voederkot. Het is enkel toegestaan te roken in open lucht.

Teneinde lawaaihinder voor de buren zoveel mogelijk te beperken wordt verzocht :
De claxon enkel te gebruiken bij gevaar, niet om zijn passagiers tot spoed aan te manen
Zacht op te trekken, vooral met lawaaierige brommers
Niet te roepen op en rond de parking
Camions en vans met paarden zover mogelijk van de straat en de buren (kant wal) te parkeren.